Informácie o spracúvaní osobných údajov obchodnou spoločnosťou P&M&P. s.r.o

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,Zákon o ochrane osobných údajov“) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom  pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len ,,Nariadenie“) poskytujeme nasledujúce informácie.

 1. Základné pojmy

Osobné údaje: sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Spracúvanie osobných údajov: spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Online identifikátor: identifikátor poskytnutý aplikáciou, nástrojom alebo protokolom najmä IP adresa, cookies, prihlasovacie údaje do online služieb, rádiofrekvenčná identifikácia, ktoré môžu zanechávať stopy, ktoré sa najmä v kombinácii s jedinečnými identifikátormi alebo inými informáciami môžu použiť na vytvorenie profilu  dotknutej osoby a na jej identifikáciu.

Informačný systém: akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktorý je prístupný podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém realizovaný digitálnymi technológiami, bez nich, prípadne kombinovane, centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo geografickom základe.

Prevádzkovateľ: každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Sprostredkovateľ:  každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba: každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Príjemca: každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou; za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania osobných údajov.

Tretia strana: každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľom, sprostredkovateľom alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

Medzinárodná organizácia: organizácia a jej podriadené subjekty, ktoré sa riadia medzinárodným právom verejným, alebo akýkoľvek iný subjekt, ktorý bol zriadený dohodou medzi dvoma alebo viacerými krajinami alebo na základe takejto dohody.

Členský štát: štát, ktorý je členským štátom Európskej únie alebo zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Tretia krajina: krajina, ktorá nie je členským štátom.

VOP: Všeobecné obchodné podmienky zverejnené na webovej stránke https://ezdrav.ajas.cz/

Webová stránka alebo e- shop: https://ezdrav.ajas.cz/

Návštevník webovej stránky: každý, kto navštívi webovú stránku prevádzkovateľa.

Potenciálny zákazník: osoba, ktorá by mohla mať záujem o kúpu tovaru, ktorý ponúka prevádzkovateľ a ktorá je registrovaná na e- shope prevádzkovateľa.

Zákazník: osoba v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, ktorá si zakúpila tovar od prevádzkovateľa.

 1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania Vašich osobných údajov je spoločnosť P&M&P, s.r.o. IČO: 45 313 059, so sídlom Branisková 16, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vl. č. 24677/V, web: https://ezdrav.ajas.cz/, e-mail: info@ezdrav.ajas.cz, tel.: +421 904 866 478, kontaktná osoba: ……….. (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov a spôsob ich získania

Minimalizujeme rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame tak, aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracúvame ako osobné údaje návštevníkov webovej stránky https://ezdrav.ajas.cz, našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov (ďalej len ako „dotknutá osoba“) .

Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

Osobné údaje získavame:

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov, iba na základe právneho základu v prípade, ak:

 1. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy (najmä kúpnej zmluvy), ktorej zmluvnou stranou ste Vy, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou na e-shope),
 1. je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru našim zákazníkom, starostlivosť o zákazníkov, kvalita poskytovaných tovarov, atraktivita a prehľadnosť našej webovej stránky a ponúkaných tovar, starostlivosť o používateľský účet na webovej stránke, vývoj, zlepšovanie a bezpečnosť našich informačných systémov a obchodnej činnosti,ň
 1. ste nám udelili Váš súhlas na jeden alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku e- shopu Vašim očakávaniam (napr. zasielanie newslettera), zapojenia sa do súťaží, a pod.
 1. je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zákonných povinností (napr. zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).
 1. Účel spracúvania osobných údajov
 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu uvedeného v bode 4.1 týchto Informácií spracúvania osobných údajov na tieto účely:

Vaše osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme Vám sprístupnili tovary, ktoré ponúkame, ako je využívanie e-shopu ako registrovaný, či neregistrovaný zákazník, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Vaše osobné údaje potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať Vaše objednávky, vrátane spracúvania Vašich platieb za tovar a prípadného vrátenia peňazí, spravovať Vaše používateľské účty, doručiť Vám tovar, ktorý si objednáte a plniť ďalšie zákonné a zmluvné povinnosti.

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu uvedeného v bode 4.2 týchto Informácií spracúvania osobných údajov na tieto účely:

Vaše osobné údaje využívame aj na zlepšenie a personalizáciu našich tovarov, napríklad údaje o Vašej nákupnej histórii a tovaroch, ktoré ste u nás kúpili využívame na to, aby sme Vám vedeli odporučiť iné tovary, ktoré by Vás mohli zaujímať a aby sme Vám na našej webovej stránke zobrazovali obsah, ktorý je pre Vás relevantný.

Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb. Na našej webstránke využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našej webovej stránky. Podrobné informácie o súboroch cookie nájdete v sekcii Cookies.

Vaše osobné údaje tiež využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov on – line a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú poskytovať lepšie služby našim zákazníkom.

Vaše osobné údaje využívame na riešenie vašich sťažností, plnenie našich povinností vo vzťahu k Vám, uplatňovanie práv a právnych nárokov, ktoré sa týkajú Vás alebo nás, napríklad, ak nie ste spokojní s našimi tovarmi.

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu uvedeného v bode 4.3 týchto Informácií spracúvania osobných údajov na tieto účely:

Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte.

 1. Vaše osobné údaje spracúvame na základe právneho základu uvedeného v bode 4.4 týchto Informácií spracúvania osobných údajov na tieto účely:

Vaše osobné údaje využívame pri vystavovaní faktúr a daňových dokladov, pri evidencii platieb, vedení účtovníctva, reklamáciách, uplatňovaní právnych nárokov a plnení ďalších zákonných povinností a uplatňovaní práv.

 1. Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 1. Poskytnutie osobných údajov

Nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu). Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné pre vytvorenie vzájomného zmluvného vzťahu medzi nami a zákazníkom resp. potenciálnym zákazníkom, za účelom dodania tovaru. V prípade, ak nám Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali tovar, ktorý ponúkame. Poskytnutie Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie zmluvy. Taktiež je poskytnutie osobných údajov potrebné pre účely plnenia zákonných povinností (napr. vystavanie faktúry a pod.)

 1. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame  dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac však po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania.

 1. V prípade plnenia kúpnej zmluvy budeme Vaše osobné údaje uchovávať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním povinností súvisiacich napr. so zárukou, ktorú poskytujeme na naše tovary, ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.
 1. V prípade oprávneného záujmu budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu zakúpeného tovaru, aby sme Vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace tovary.
 1. V prípade Vášho súhlasu ako dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
 1. V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade napr. zákona o účtovníctve ide o dobu 10 rokov.
 1. Práva dotknutých osôb

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom v Nariadení a v Zákone o ochrane osobných údajov ako dotknuté osoby nasledovné práva:

 1. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na získanie potvrdenia od prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a ak sa spracúvajú máte právo na prístup k osobným údajom, ako aj na ďalšie informácie, a to najmä účel spracúvania osobných, kategória spracúvaných osobných údajov, identifikácia príjemcov osobných údajov, doba uchovávania osobných údajov, poučenie o právach podľa zákona o ochrane osobných údajov, informácia o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a pod.
 1. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili a právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 1. Máte právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že:

a. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,

b. ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a dotknutá osoba súhlas odvolala a neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,

c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a neprevažujú žiadne dôvody na spracúvanie osobných údajov, alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, 

d. osobné údaje sú spracúvané nezákonne,

e. dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

 1. Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo ak ide o spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi vrátane profilovania.
 1. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy info@ezdrav.ajas.cz alebo písomne na adrese sídla prevádzkovateľa zapísanej v Obchodnej registri SR, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 1. Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

a. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b. spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia,

c. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

d. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe, ktorým sú oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 1. Máte právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, a kto je technicky možné v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 1. Máte právo podať návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3214, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ (ďalej len ,,Úrad“).
 1. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa pri väčšine spracovateľských operácii neuskutočňuje. Ak by prevádzkovateľ pri spracovateľskej operácii zamýšľal prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, dotknutá osoba bude o tejto skutočnosti informovaná a zároveň budú splnené ďalšie požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Použitie osobných údajov na automatizované individuálne rozhodovanie

Osobné údaje prevádzkovateľ nepoužíva na automatizované individuálne rozhodovanie. Údaje o prezeraných tovaroch, o obľúbených tovaroch, zakúpených tovaroch, prevádzkovateľ používa na profilovanie návštevníka webovej stránky/ potenciálneho zákazníka/zákazníka, a to jeho záujmov v súvislosti s kúpu tovaru, za účelom ponúknutia hľadaného alebo vhodného tovaru alebo tovaru, ktoré by sa im mohli páčiť. Dôsledkom profilovania je zobrazenie tovarov na webovej stránky, ktoré zodpovedajú správaniu sa zákazníka, potenciálneho zákazníka a návštevníka webovej stránky.

 1. Uplatnenie práv dotknutých osôb

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním našej spoločnosti písomne na adrese: Branisková 16, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, e-mailom: info@ezdrav.ajas.cz alebo telefonicky na tel.: +421 904 866 478

Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako ste žiadosť podali.

V Košiciach, dňa 16.06.2020